Trang chủ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
04/08/2015 14: 00:00
Mẫu biểu xây dựng dự toán ngân sách năm 2016
17/07/2015 11: 00:00
Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 10/7/2015 của Huyện ủy Vân Đồn
10/07/2015 15: 00:00
Hướng dẫn nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Các mẫu biểu xây dựng Kế hoạch, đề cương báo cáo đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, khung hướng hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2016.
07/07/2015 15: 00:00
Thực hiện Chỉ thị số: 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ  và Chỉ thị số 11/CT-UBND...
Biểu mẫu báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
20/04/2015 11: 00:00
Thực hiện công văn số 3695/BTC-HCSN ngày 20/3/2015 về thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách...
Kế hoạch, thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
04/03/2015 16: 00:00
Thực hiện Công văn số  146/UBND ngày 02/02/2015  của Ban tổ chức về việc triển khai Thể lệ số cuộc...
Báo cáo công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2014 và phân bổ, giao dự toán năm 2015
11/02/2015 10: 00:00
Thực hiện Công văn số 404/STC-KHNS4 ngày 06/02/2015 của sở Tài chính Quảng Ninh "V/v tổ chức làm...
Báo cáo thống kê chất lượng công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng năm 2014
26/01/2015 16: 00:00
Thực hiện Công văn số 42/SNV-QLCC-VC ngày 14/01/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc thực...
Hướng dẫn số 1345/HD-UBND ngày 05/12/2014 của UBND huyện
26/12/2014 16: 00:00
Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ
Công văn số 1059/UBND ngày 13/10/2014 của UBND huyện
26/12/2014 11: 00:00
V/v thực hiện các quy định quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh.
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 729
Đã truy cập: 2656238