TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 

 

 

Trụ sở Trung tâm Hành chính công

THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Trung tâm Hành chính công
Địa chỉ   
: Khu 4 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh 
Điện thoại đường dây nóng
: 033.3796668 - 033.3796268
E-mail

: tthcc.vd@quangninh.gov.vn

      
TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

BÀ: NGUYỄN THỊ THANH

 Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0378.489.388

Email: nguyethithanh.vd@quangninh.gov.vn  

 

BÀ: NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

 Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986.242.904

- Email: nguyenthibichhang@quangninh.gov.vn 

 

Ông: NGUYỄN HOÀNG HIẾU

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại: 

Email: nguyenhoanghieu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách CNTT

 

  

Ông:  PHẠM HẢI SƠN

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường

Trình độ lỹ luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại:  0366897688 

Email:phamhaison@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

Bà:  LÊ THỊ MINH PHƯƠNG

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại: 0986111642

Email: lethiminhphuong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Thu phí, trả kết quả

 

 

Bà:  VƯƠNG THỊ THOA

Nhân viên

 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng lưu trữ học

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại: 0969368003

Email: vuongthithoa@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Hướng dẫn, tổng hợp

 


  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn là đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Được thành lập theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh .

I. Chức năng của trung tâm Hành chính công

Trung tâm Hành chính công là trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định.

II. Nhiệm vụ của trung tâm Hành chính công

1. Niêm yết công khai các quy đinh, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức,  cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Vân Đồn ( theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh):

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b) Trường hộ hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan báo cáo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn trình Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn xem xét, quyết định.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

10. Vận hành, đề xuất nâng cấp mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dự liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

11. Thực hiện mọi nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn giao.

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3536
Đã truy cập: 5105178