PHÒNG TƯ PHÁP

- THÔNG TIN CHUNG: 

 

 

Tên cơ quan

Địa chỉ 

Điện thoại

Fax

E-mail 

: Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn

: Khu 4 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh

: 0203.3993789

:

: phongtp.vd@quangninh.gov.vn

 

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
   Lãnh đạo phòng:

 

 

+ Lãnh đạo phòng:

 

 

 
 

 + Phó Trưởng phòng:  

 

Ông:  NGÔ DUY HƯNG

Phó Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐTCĐ: 033 3993678 - ĐTDĐ: 0974904888
Email: ngoduyhung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Điều hành giải quyết công việc của cơ quan khi Trưởng phòng vắng mặt và giải quyết chuyên môn do Trưởng phòng phụ trách.trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi thi hành pháp luật; Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, khu trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; Ký Chứng thực, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Bồi thường nhà nước;  Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn các tổ chức và cá nhân.

 

 

Ông: LÊ THÀNH HUYẾN

Phó Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐTCĐ: 033 3993678 - ĐTDĐ: 0984556866
Email: lethanhhuyen.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Phụ trách về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật,  giúp việc cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành. Tổng hợp, theo dõi tình hành thi hành án phạt tù cho hưởng án treo trên địa bàn; Ký Chứng thực, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc, nhắc nhở công chức Tư pháp - hộ tịch xã, thị trấn đối với lĩnh vực công tác mà mình phụ trách; tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016; công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

 

Ông: CHÂU VĂN VIÊN

Phó Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐTDĐ: 0934391686

Email: 

 

 Nghiệp vụ chuyên môn: 

 

 

Bà:  TRƯƠNG THỊ HUỆ

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp
Số điện thoại: 0982874890. 
Email: truongthihue@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thực hiện tại Trung tâm hành chính công; Tham mưu xây dựng văn bản QPPL, tham gia thẩm định dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật của huyện; hướng dẫn kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của xã, thị trấn; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND&UBND huyện, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và của UBND các xã, thị trấn; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn đối với lĩnh vực công tác mà mình phụ trách; Kiêm nhiệm công tác thủ quỹ, tham mưu Trưởng phòng trong lĩnh vực quản lý tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2008; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc, nhắc nhở công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn đối với lĩnh vực công tác mà mình phụ trách; báo cáo tháng, quý, năm theo quy định.

       

 

 

 

C- CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:


Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thi hành án dân sự; Chứng thực; Hộ tịch; Trợ giúp pháp lý; Hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

 

  

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 734
Đã truy cập: 2260666