UBND HUYỆN

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN ĐỒN
Địa chỉ   : Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn - Quảng Ninh
Điện thoại  : 0203.3874932
Fax    : 0203.3796658
E-mail : ubndvd@quangninh.gov.vn

    
 

Ảnh trụ sở

 

2. CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN: 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN:

 

 

 

Ông Trương Mạnh Hùng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Trình độ chuyên môn: Cử nhân: Kinh tế đối ngoại; Ngoại giao; Báo chí-Tuyên truyền; Thạc sỹ KDQT và QHKTQT

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

• Điện thoại di động: 0913.383.898

• Email: truongmanhhung@quangninh.gov.vn

 

Phân Công nhiệm vụ của UBND huyện:

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 29 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nội chính, đối ngoại, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, xây dựng chính quyền, kế hoạch xây dựng cơ bản, ngân sách và quyết định các chủ trương lớn trên các lĩnh vực; kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; cải cách hành chính; ký quyết định phê duyệt địa điểm, hồ sơ quy hoạch chi tiết hoặc văn bản thỏa thuận địa điểm, quy hoạch các dự án trên địa bàn.

3. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả chỉ định thầu và đấu thầu.

4. Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Hành chính công; Cổng thông tin điện tử thành phần huyện.

 5. Giữ mối quan hệ làm việc với Huyện uỷ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.

6. Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, hội đồng...) của huyện theo lĩnh vực công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

7. Phụ trách, chỉ đạo đơn vị: Xã Đông Xá. 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN: 


  

Ông:  ĐÀO VĂN VŨ
Phó Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành KTCT

Trình độ LLCT: Cao cấp
Số điện thoại:0942.037.666
Email: daovanvu.ct@quangninh.gov.vn

Phân Công nhiệm vụ của UBND huyện:

1. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: nông - lâm - ngư nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; chương trình xây dựng nông thôn mới; dịch vụ; văn hoá thể thao; du lịch; y tế; phát thanh và truyền hình; dân tộc, tôn giáo, dân số gia đình và trẻ em; giáo dục và đào tạo; tư pháp; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác quản lý nhà nước về hội và các tổ chức xã hội; lưu trữ; lao động thương binh và xã hội, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, xóa đói giảm nghèo; bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin; chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; quản lý và đổi mới doanh nghiệp hợp tác xã và các lĩnh vực xã hội khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

2. Giữ mối quan hệ làm việc với Tổ Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động huyện.

3. Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của huyện theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân công trực tiếp phụ trách chỉ đạo (có quyết định riêng). Ký các quyết định xử phạt, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công theo Quyết định ủy quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

4. Giúp Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ, hằng tháng, chỉ đạo kiểm tra các ngành, các địa phương trong việc thực hiện về việc xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân; thường trực tiếp công dân. Tổng hợp báo cáo kết quả việc xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo hàng tuần, tháng.

5. Phụ trách, chỉ đạo đơn vị: Xã Thắng Lợi.

 

Ông:  NGUYỄN ĐỨC MINH

Phó Chủ tịch UBND huyện

                           Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành TK đô thị, DS&PTBV;KTS

  Trình độ LLCT:Cao cấp
Số điện thoại: 0913.503.083
Email: nguyenducminh.sxd@quangninh.gov.vn

 

 

 

   

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 1888816