PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

A- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Đồn.

Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở UBND huyện Vân Đồn – Khu 5 -Thị trấn Cái Rồng - Huyện Vân Đồn.

Điện thoại: 0203 874 225

Email: phongnnvptnt.vd@quangninh.gov.vn/


B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

  

BÀ: TRƯƠNG THỊ THÚY HUYỀN

Trưởng phòng 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0915569515

- Email: truongthithuyhuyen@quangninh.gov.vn  

- Phụ trách chung

 

ÔNG:  HÀ VĂN NINH

Phó Trưởng phòng 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912865877

- Email: havanninh@quangninh.gov.vn  

- Phụ trách: Lĩnh vực thủy sản.

 

 

BÀ: ĐẶNG THỊ THU HỒNG

Phó Trưởng phòng 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0946251828

- Email: dangthithuhong@quangninh.gov.vn  

- Phụ trách: Lĩnh vực Lâm nghiệp.

 

 

ÔNG: ĐINH VIỆT HÙNG

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0906693777

- Email: dinhviethung@quangninh.gov.vn  

- Phụ trách: Lĩnh vực thủy lợi, nước sạch VSMTNT, Phòng chống thiên tai và di dân.

 

 

BÀ: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0988300754

- Email: nguyenthihuong@quangninh.gov.vn  

- Phụ trách: Lĩnh vực Trồng trọt và BVTV, Nông thôn mới


 

 

ÔNG: VŨ CÔNG LỢI

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0394699217

- Email: vucongloi@quangninh.gov.vn  

- Phụ trách: Lĩnh vực chăn nuôi thú y, ATTP, kinh tế Nông nghiệp

 

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VU, QUYỀN HẠN

Chức năng

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện; có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phòng, chống  thiên tai; Chăn nuôi Thú y; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; Thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án liên quan đến công tác Dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác tại địa phương.

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; an toàn thực phẩm để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

5. Quản lý nhà nước về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y bao gồm: Giống cây trồng, vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi; thuốc thú y, thuốc Bảo vệ thực vật; Kiểm soát giết mổ theo thẩm quyền được UBND huyện giao.

6. Quản lý nhà nước về Thủy sản bao gồm: Giống thủy sản, vật tư thủy sản, thuốc thú y thủy sản;

7. Phối hợp và tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, liên ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y trên địa bàn huyện;

8. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm dịch động vật, thực vật, thủy sản trong địa bàn huyện.

9. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

10. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

11. Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến diện tích cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

12. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

14. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

15. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

16. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

17. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

18. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

19. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

20. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch nông thôn; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

21. Thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án liên quan đến công tác Dân tộc trên địa bàn huyện;

22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

24. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1031
Đã truy cập: 4949602