PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

A- THÔNG TIN CHUNG:

 

 

Tên cơ quan

Địa chỉ   

Điện thoại

Fax     

E-mail  

 

: Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh

: 0203.3874225 - 0203.3874624

: 0203.3794649

:phongnnvptnt.vd@quangninh.gov.vn

 

► TRẠM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ

 

Vị trí, chức năng.

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Đồn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; công tác quản lý tàu cá theo phân cấp; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Đồn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 


B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:


   Lãnh đạo phòng:

 

 

+ Trưởng phòng:

  

Ông: TỪ TÚ DƯƠNG

Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTCĐ: 033 3874225          ĐTDĐ:  0988731668

Email: 

Phụ trách: quản lý, điều hành chung, thường trực phụ trách NTM

+ Phó Trưởng phòng:

 

 

 

Ông:  Hà Văn Ninh

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: 

ĐTCĐ: 033 3874624          ĐTDĐ:  

Email: @quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

 

 

 

Bà: Đặng Thị Thu Hồng

Phó Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh

ĐTCĐ: 033 3794469         ĐTDĐ0988224540

Email: dangthuhong@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Lĩnh vực Lâm nghiệp, CNTY, ATTP

 

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

 

   

 

 

 Ông: ĐINH VIỆT HÙNG

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Số điện thoại:  0936709688

Email: dinhviethung@quangninh.gov.vn
Phụ trách: Theo dõi lĩnh vực thủy lợi, PCLB

 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp

Số điện thoại:  0988300754

Email: nguyenthihuong.vd@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Theo dõi lĩnh vực trồng trọt, NTM

 

Ông: VŨ CÔNG LỢI

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chăn nuôi thú y

Số điện thoại:  01694699217

Email: vucongloi@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Theo dõi lĩnh vực CNTY, ATTP, KTTT

 

 

 

   C- NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN:

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn; công tác quản lý tàu cá theo phân cấp; cấp giấy phép khai thác thuỷ sản theo phân cấp.

5. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

7. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối.

 8. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nghề muối.

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

10. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

11. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

12. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.

15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện  giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

BBTTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 641
Đã truy cập: 2260573