PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

07/06/2018

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan

Địa chỉ   

Điện thoại   

E-mail    

: Phòng Lao động thương binh và xã hội

: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh .

: 0203.3874308

:phongldtbxh.vd@quangninh.gov.vn

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

Bà: ĐẶNG THỊ HẢI HÀ

Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912682181

Phụ trách: Chỉ đạo chung các hoạt động của phòng, phụ trách lĩnh vực người có công

 

 

Bà: TRẦN THỊ TÂM

Phó Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại:  0383931836

Phụ trách: Lĩnh vực công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, lao động việc làm,

dạy nghề, công tác giảm nghèo, ATLĐ, BHXH, BHYT.

 

Ông: NGUYỄN MẠNH KHOÁT

Phó Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại:  0383931836

Email: nguyenmanhkhoat@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Thường trực và giải quyết TTHC tại TTHCC huyện;

phụ trách lĩnh vực phòng chống TNXHbảo trợ xã hội, cải cách hành chính

 

 

Ông: PHẠM THẾ TUÂN

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0982061899

Email: phamthetuan@quangninh.gov.vn

  

Bà: TRẦN THỊ KIM DUYÊN

Chuyên viên  

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0904660788

Email: tranthikimduyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Lĩnh vực người có công, quản lý hồ sơ danh sách toàn bộ đối tượng người có công.

  

Bà: ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG

Chuyên viên  

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại:  0988351043 

Email: dangthihongnhung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, giảm nghèo, dạy nghề, lao động việc làm,

ATLĐ, BHXH, BHYT.

 III/ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Vị trí chức năng

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới, dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền.

6. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn theo phân cấp.

7. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

9. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

10. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3548
Đã truy cập: 5105190