TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA HUYỆN

29/03/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG:
Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Vân Đồn
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 874233
Fax:
E-mail: ttttvvhvd@quangninh.gov.vn 

II/TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Trung tâm

 Ông: Trịnh Quốc Đoàn

 Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Số điện thoại: 

- Email: 

- Phụ trách

Ông:  Trần Nam Hải

Chức vụ:  Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 

- Email: 

- Phụ trách:

2. Nghiệp vụ chuyên môn:

+ Bộ phận Văn hóa

   

:  Nguyễn Thị Xuân Thanh

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Số điện thoại: 0858038988

- Nhiệm vụ: 

: Lý Thị Hồng Phiên  

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; cử nhân văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0974285888

- Nhiệm vụ: 

 

 Ông:  Từ Tú Thành

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0936184846

- Nhiệm vụ: 

 

Bà: Ngô Thị Thu Hằng

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0983162883

- Nhiệm vụ: 

Bà: Lý Phương Thùy

 Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa du lịch

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0979819252

- Nhiệm vụ: 

  

Ông: Đào Văn Tú

-Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý văn hóa 

- Trình độ LLCT:

- Số điện thoại: 0966632466

- Nhiệm vụ: 

 + Bộ phận Truyền thông

 

Bà: Nguyễn Thị Duyên

 Chức vụ: Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0387638838

- Nhiệm vụ: 

Bà: Đỗ Thị Hiền

 Chức vụ: Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng báo chí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0984697870

- Nhiệm vụ: 

 

Bà: Nông Thúy Hà

 Chức vụ: Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kỹ thuật 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0981730886

- Nhiệm vụ: 

 

Bà: Văn Thanh Nga

Chức vụ: Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

- Số điện thoại: 0942517065

- Nhiệm vụ: 

  

Bà: Phạm Thị Thanh Tùng

- Chức vụ: Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0369012961

- Nhiệm vụ: 

 + Bộ phận kỹ thuật trực phát thanh truyền hình 
  

Ông: Nguyễn Đức Tú

 Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0977466293

- Nhiệm vụ: 

 

Ông: Bùi Đăng Kha 

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: 

- Số điện thoại: 0936667033

- Nhiệm vụ: 

  

 

Ông: Nguyễn Quốc Lâm

 Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0934206268

- Nhiệm vụ: 

  

 

Ông: Nguyễn Chí Thanh

 Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0387880768

- Nhiệm vụ: 

  

 

Ông: Vũ Tiến Dũng

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0822210685

- Nhiệm vụ: 

  

Bà: Bùi Thị Thu Hồng

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0936932585

- Nhiệm vụ: 

 + Bộ phận Tài chính - Kế toán
  

Bà: Phạm Thị Thủy

Chức vụ: Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0917313568

- Nhiệm vụ: 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền của huyện Vân Đồn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

  1. Nhiệm vụ

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện Vân Đồn để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện Vân Đồn và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

  1. Lĩnh vực Truyền thanh, Truyền hình.

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tỉnh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với bộ phận văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn.

- Quản lý, xây dựng tin, bài, phát triển Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn, trang fanpae DDCI, Trang fanpage Trung tâm truyền thong và văn hóa huyện.

  1. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ; hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến với ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn và cơ quan chức năng để củng cố, mở  rộng sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 154
Đã truy cập: 2655663