TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

05/04/2021

THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan:  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh

Điện thoại: 033.796.5683

Fax : 0333.991.468

E-mail: ttptqd.vd@quangninh.gov.vn

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

ÔNG :  LƯU VĂN ĐẠT
Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 

Email: luuvandat@quangninh.gov.vn

 

ÔNG:  NGUYỄN NGỌC LĨNH 
Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 

Nhiệm vụ: 

Email: 

ÔNG:  LÊ THÀNH HUYẾN
Phó giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Số điện thoại: 0984.556.866

- Email: lethanhhuyen@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Đinh Thị Thu Hương

Kế toán 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Nhiệm vụ: Kế toán

Số điện thoại:

 

 

Bà: Lý Thị Thu Ngàn

Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0919.032.998

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Nhiệm vụ: Văn thư, thủ quỹ

Số điện thoại: 

 

Ông: Lê Anh Tuấn

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 0984.398.719

 

Ông: Phạm Gia Phong

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: Kiểm tra phương án bồi thường GPMB

Số điện thoại: 0396.919.688

 

Ông: Bùi Văn Huy

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 0346.353.956

 

Ông:  Lê Khắc

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 0388.585.555

 

Ông:  Hà Sỹ Hiệp

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Trịnh Văn Hoài

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Bà:  Trương Thị Điệp

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Đỗ Đình Kiên

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB, đấu giá QSDĐ

Số điện thoại: 0919.032.668

 

Ông:  Vũ Văn Tân

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Từ Tú Viên

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Châu Văn Hưng

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Hà Trọng Hải

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông: Tạ Song An

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật XD công trình dân dụng và CN

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB và PTQĐ

Số điện thoại: 

 

Ông:  Phạm Anh Đức

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Lê Hồng Khiêm

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Bà:  Trần Thị Ngà

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Nguyễn Mạnh Tuấn

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Lưu Hồng Thái

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Bà:  Từ Thương Thương

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB & PTQĐ

Số điện thoại: 

 

Bà:  Lương Thu Hiền

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Bà:  Phạm Thị Thanh Nhàn

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 

Ông:  Bùi Xuân Bách

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Nhiệm vụ: GPMB

Số điện thoại: 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu  riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

-  Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định

 - Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện 

3. Quyền hạn:

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4559
Đã truy cập: 4664945