KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

29/04/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Kho bạc Nhà nước Vân Đồn

- Địa chỉ : Thôn 14 - xã Hạ Long - huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.874.711

- Fax: 02033.874.432

- Email: kbnn.vd@quangninh.gov.vn 

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

BAN LÃNH ĐẠO

 

 

Ông: BÙI MINH THỌ

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0333.874.432 

Điện thoại di động  0984.314.568

Email: thobm@vst.gov.vn

Nhiệm vụ được giao: Chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Vân Đồn:

Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; kiểm soát chi đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu; tin học, kho quỹ;  hành chính; bảo vệ: văn thư, lưu trữ; tài chính nội bộ.

Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

 

 

Ông: BÙI VĂN NGHIÊM

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Email: nghiembv@vst.gov.vn

Phụ trách công tác kiểm soát chi, kế toán, kho quỹ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công; Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của Giám đốc đơn vị.

 BỘ PHẬN GIAO DỊCH – HÀNH CHÍNH

 

Ông: PHẠM TRỌNG TUỆ

Chức vụ: Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0333.874.711 

Email: tuept@vst.gov.vn

Phụ trách: Giúp Lãnh đạo giám sát tài chính tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo và Kế toán trưởng KBNN Quảng Ninh. Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận giao dịch. Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các giao dịch viên và các nhiệm vụ khác được giao theo quy trình nghiệp vụ quy định.

 

 

Bà: KIỀU HỒNG THÚY

        Chức vụ: Ủy quyền Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711 

Email: thuykh@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; Thực hiện ủy quyền Kế toán trưởng, Báo cáo vốn CTMT, công tác Hành chính, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: NGÔ BÍCH THẢO

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711

Email: thaonb01@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: BÙI THÚY HÀ

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711

Email: habt12@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định,  thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: VŨ THỊ CẨM VÂN

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0333.874.711

Email: vanvtc@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; Tổng hợp BCTC, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

Bà: HÀ THỊ THẢO

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0333.874.711

Email: thaoht08@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; kế toán thu NSNN, kế toán chi tiêu nội bộ, báo cáo thu phạt ATGT, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: ĐÀO THỊ NINH

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

Điện thoại: 0333.874.711 - 0357.909.886

Email: ninh.dt01@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định,  thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HÀ HƯƠNG

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711 - 0912.823.375

Email: huongnth@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định,  thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

Bà: SẦM HUYỀN TRANG

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711

Email: trangsh@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: LÊ THỊ CẨM ĐỨC

Chức vụ: Thủ kho – Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Điện thoại: 0333.874.711 

Email: duclc@vst.gov.vn

Phụ trách: Thực hiện nghiệp vụ quản lý kho quỹ; thu – chi tiền mặt tại quầy giao dịch; xuất, nhập ấn chỉ có giá, tài sản quí. Thực hiện làm báo cáo thuộc nghiệp vụ kho quỹ; Công tác văn thư – lưu trữ

Ông: VŨ QUANG HỢP

Chức vụ: Lái xe – Bảo vệ

 

Ông: NGÔ VĂN THANH

Chức vụ: Bảo vệ

 

Ông: NÔNG THANH HẢI

Chức vụ: Bảo vệ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác được giao quản lý theo quy định.

d) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Tiếp nhận, kiểm tra thông tin tài chính do các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp theo quy định của pháp luật.

b) Lập và gửi Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính đồng cấp để biết theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh với các đơn vị liên quan tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các đơn vị, tổ chức có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

9. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

11. Thực hiện công tác pháp chế, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

12. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

13. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

14. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.

3. Quyền hạn:

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có quyền:

1. Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

THỦ TỤC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH MỞ TẠI KBNN

2

THỦ TỤC NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3

THỦ TỤC HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NSNN QUA KBNN

4

THỦ TỤC KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NSNN QUA KBNN

5

THỦ TỤC KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN, CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

6 THỦ TỤC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
7

THỦ TỤC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NSNN QUA KBNN

8

THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI VỐN NƯỚC NGOÀI QUA KBNN

9

THỦ TỤC HẠCH TOÁN VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI VÀO NSNN

10

QUY TRÌNH THỦ TỤC THUỘC LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

11

THỦ TỤC ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH TẠI KBNN

 

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

 

QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

QUY TRÌNH THỦ TỤC NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2

QUY TRÌNH THỦ TỤC HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

3

QUY TRÌNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

4

QUY TRÌNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN, CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

5

QUY TRÌNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6

QUY TRÌNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

7

QUY TRÌNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI VỐN NƯỚC NGOÀI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

8

QUY TRÌNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ 

9

QUY TRÌNH THỦ TỤC THUỘC LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1335
Đã truy cập: 4949906