PHÒNG NỘI VỤ

15/12/2022

I/ THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Vân Đồn

- Địa chỉ : Khu 5 thị trấn Cái Rồng - huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 

- Email: pnv@quangninh.gov.vn 

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

Bà: LÊ THU THÙY

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.454.122

Email:  lethithuy.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0915.250.222

Email: nguyenthiphuongchi@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: TRƯƠNG THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.977.846

Email: truongthithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: TRƯƠNG PHI LONG

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0983.011.386

Email: truongphilong.vd@quangninh.gov.vn

 

 CHỨC NĂNG

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đố với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thô, tổ dân phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng;

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn; Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ;

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Đảng và của pháp luật. 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 841
Đã truy cập: 5387867