Tự hào Ngành Kiểm tra Đảng

09/10/2018 17:15

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo. Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ra Quyết nghị số 29/QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ Đại hội lần thứ 3 năm 1960 của Đảng, Ban Kiểm tra các cấp được đổi tên thành Ủy ban kiểm tra.

(Cán bộ công chức ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thăm di tích UBKT Trung ương cục miền Nam)

Từ khi Ban Kiểm tra Trung ương được thành lập năm 1948 đến năm 1956 do những điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Ninh, công tác kiểm tra Đảng là công tác trực tiếp của các cấp ủy. Từ cuối năm 1956 đến năm 1960, công tác kiểm tra Đảng là một bộ phận trong Ban Thanh tra tỉnh. Sau Đại hội toàn quốc lần thứ 3 năm 1960 mới thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng (Ban Kiểm tra Khu ủy Hồng Quảng và Tỉnh ủy Hải Ninh). Tháng 12 năm 1963 sau khi hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh, 2 cơ quan kiểm tra Đảng chuyên trách của 2 tỉnh cũ được hợp nhất thành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Quá trình hình thành và phát triển của Ngành kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ninh kể từ khi hợp nhất khu Hồng Quảng với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh, đã trải qua 14 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử có những đặc điểm, tình hình khác nhau, song đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tính đến nay tổng số cán bộ kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên là 129 đồng chí, trong đó cán bộ có trình độ chuyên môn đại học 93 đồng chí chiếm 72,1%, trên đại học là 18 đồng chí chiếm 14%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là 72 đồng chí chiếm 55,8%, trung cấp là 44 đồng chí chiếm 34,1%.

Tổng số cán bộ kiểm tra cấp cơ sở là 1.584 đồng chí, trong đó cán bộ có trình độ chuyên môn đại học 837 đồng chí chiếm 52,8%, trên đại học là 41 đồng chí chiếm 2,6%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là 200 đồng chí chiếm 12,6%, trung cấp là 810 đồng chí chiếm 51,1%.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vân Đồn, kể từ khi được thành lập tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất (tháng 12 năm 1958) đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ và các cấp uỷ cơ sở đã thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn tổ chức Ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã bầu ra Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với 05 ủy viên; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy có 04 đồng chí (01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm, 02 Ủy viên). Đại hội các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ra 21 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở với 50 ủy viên, trong đó cán bộ có trình độ chuyên môn trên đại học là 01 đồng chí chiếm 2%, đại học 23 đồng chí chiếm 46%, Cao đẳng, trung cấp 25 đồng chí chiếm 52%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là 07 đồng chí chiếm 14%, trung cấp là 20 đồng chí chiếm 50%, sơ cấp 23 đồng chí chiếm 46%.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Đảng bộ huyện Vân Đồn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay đã có nhiều đổi mới và đột phá, từ xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ từ huyện đến cơ sở tránh chồng chéo đến việc xây dựng tổ chức bộ máy theo mô hình mới đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, tinh gọn, hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra bảo đảm thống nhất nội dung, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cả hệ thống chính trị, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy; phối hợp, gắn kết và phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị kiểm tra, giám sát đối với từng nội dung cụ thể. Chương trình đã xác định rõ nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ, giảm chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót.

Việc chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đột xuất, thường xuyên, không báo trước của cấp ủy, HĐND, đại biểu HĐND, MTTQ và các đoàn thể, của người đứng đầu đã có những tác dụng tích cực, kịp thời đánh giá việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy, trên cơ sở đó có những chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát và thực hiện nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra với Chánh Thanh tra huyện, ngày 14/3/2018 huyện Vân Đồn đã xây dựng Đề án số 04-ĐA/HU “Đề án hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Vân Đồn”. Ngày 29/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 975-QĐ/TU “V/v hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Vân Đồn”. Ngày 04/4/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn đã tổ chức lễ công bố hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Vân Đồn. Đến nay 100% (14/14) các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có huyện Vân Đồn đã thực hiện hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện. Việc thực hiện hợp nhất hai cơ quan, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, hạn chế sự trùng chéo trong xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thanh tra, thuận lợi trong chia sẻ thông tin, tài liệu, điều tiết công việc, tạo sự hài hòa, tương hỗ, thống nhất và khai thác hiệu quả nhân lực của hai cơ quan, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra. Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra huyện Vân Đồn gồm: 01 Thủ trưởng cơ quan (là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra huyện), 01 Phó Chủ nhiệm UBKT, 02 Phó Chánh thanh tra huyện, 02 Ủy viên UBKT, 02 Thanh tra viên.

(Ngày 29/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 975-QĐ/TU hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Vân Đồn)

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn trong những năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện Vân Đồn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hoàn thành toàn diện các chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra. Cùng với việc chủ trì đôn đốc, theo dõi, tổng hợp các chương trình kiểm tra, giám sát và thanh tra trong toàn huyện, UBKT Huyện ủy đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ do Huyện ủy giao đối với một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính, giữ gìn kỷ luật kỷ cương và văn hóa công sở…đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ của năm.

Hoạt động của cơ quan được duy trì theo quy chế làm việc, các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động đều, phát huy tính dân chủ trong công tác và sinh hoạt tạo không khí thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, phấn đấu hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

(Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vân Đồn được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012)

Suốt chặng đường hình thành và phát triển, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Vân Đồn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; việc giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

(Quang cảnh lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng năm 2017)

Quá trình và công lao cống hiến cho cách mạng, nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh, của huyện. Các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tụy, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và xây dựng phát triển tỉnh Quảng Ninh nói chung, Đảng bộ huyện Vân Đồn nói riêng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cơ quan Ủy ban kiểm tra- Thanh tra huyện Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 463
Đã truy cập: 2758998