Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 (2016 – 2021) và giai đoạn 2020 – 2025 (2021 – 2026)

12/03/2019 14:19

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 (2016 – 2021) và giai đoạn 2020 – 2025 (2021 – 2026). Đồng chí Tô Xuân Thao – TUV – Bí thư Huyện ủy chỉ đạo hội  nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, MTTQ  và các đoàn thể Chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND các xã, thị trấn.

(Quang cảnh hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý)

Công tác rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 (2016-2021):

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên BCH Đảng bộ huyện là 93 đồng chí (quy hoạch 61 đồng chí, bổ sung quy hoạch 32 đồng chí). Trong đó: cán bộ đã được bầu ủy viên BCH Đảng bộ huyện là 14 đồng chí, cán bộ chuyển công tác và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch là 05 đồng chí, 02 đồng chí đưa ra khỏi danh sách quy hoạch BCH do hết tuổi quy hoạch… Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch chức danh ủy viên BCH Đảng bộ huyện giai đoạn 2015 -2020 là 73 đồng chí đạt 1,83 lần.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là 23 đồng chí (quy hoạch: 19 đồng chí, bổ sung quy hoạch: 04 đồng chí). Trong đó, cán bộ đã được bầu ủy viên BTVHU: 03 đồng chí, cán bộ chuyển công tác khỏi huyện là 01 đồng chí, đưa ra khỏi quy hoạch: 01 đồng chí do hết tuổi quy hoạch. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch chức danh ủy viên BTVHU  giai đoạn 2015-2020 là 18 đồng chí đạt 1,5 lần.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh Bí thư là 04 đồng chí (quy hoạch 02 đồng chí, bổ sung quy hoạch 02 đồng chí). Trong đó: cán bộ đã bầu Bí thư Huyện ủy là 01 đồng chí; đưa ra khỏi quy hoạch: 01 đồng chí do hết tuổi quy hoạch. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Bí thư Huyện ủy giai đoạn 2015-2020 còn 02 đồng chí.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh Phó Bí thư là 07 đồng chí (quy hoạch 05 đồng chí, bổ sung quy hoạch 02 đồng chí). Trong đó: cán bộ đã bầu 01 đồng chí, cán bộ chuyển công tác khỏi huyện: 01 đồng chí, đưa ra khỏi quy hoạch 01 đồng chí do  hết tuổi quy hoạch. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Phó Bí thư Huyện ủy giai đoạn 2015-2020 còn 04 đồng chí.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND huyện là 04 đồng chí (quy hoạch 02 đồng chí, bổ sung quy hoạch 02 đồng chí). Trong đó: đưa ra khỏi quy hoạch: 01 đồng chí do  hết tuổi quy hoạch.  Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Chủ tịch HĐND huyện giai đoạn 2015 – 2020 (2016-2021) còn 03 đồng chí.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND là 04 đồng chí (quy hoạch 03 đồng chí, bổ sung quy hoạch 01 đồng chí). Trong đó: cán bộ chuyển công tác khỏi huyện là 01 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2015 – 2020 (2016-2021) còn 03 đồng chí.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh Phó CT HĐND là 05 đồng chí (quy hoạch 04 đồng chí, bổ sung quy hoạch 01 đồng chí). Trong đó: cán bộ được bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện: 01 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Phó Chủ tịch HĐND huyện giai đoạn 2016-2021 còn 04 đồng chí.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh Phó CT UBND là 09 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Phó Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2016-2021 còn 09 đồng chí.

(Đ/c Tô Xuân Thao - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo)

Công tác rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026).

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện là 83 đồng chí. Trong đó: cán bộ đã được bầu ủy viên BCH Đảng bộ huyện là 03 đồng chí, cán bộ chuyển công tác khỏi huyện là 01 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch chức danh ủy viên BCH Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025 là 79 đồng chí đạt 1,9 lần.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là: 23 đồng chí. Trong đó: cán bộ đã được bầu ủy viên BTVHU là 01 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch chức danh ủy viên BTVHU giai đoạn 2020-2025 là 22 đồng chí.

Tổng số cán bộ được quy hoạch Chức danh Bí thư  là: 03 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Bí thư Huyện ủy giai đoạn 2020-2025 còn 03 đồng chí trong quy hoạch.

Tổng số cán bộ được quy hoạch Chức danh Phó Bí thư là: 02 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Phó Bí thư Huyện ủy giai đoạn 2020-2025 còn 02 đồng chí trong quy hoạch.

Tổng số cán bộ được quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND là 03 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Chủ tịch HĐND huyện giai đoạn 2021-2026 còn 03 đồng chí trong quy hoạch.

Tổng số cán bộ được quy hoạch Chức danh Chủ tịch UBND là 03 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2021-2026 còn 03 đồng chí trong quy hoạch.

Tổng số cán bộ được quy hoạch Chức danh PCT HĐND là 05 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Phó Chủ tịch HĐND huyện giai đoạn 2021-2026 còn 05 đồng chí trong quy hoạch.

Tổng số cán bộ được quy hoạch Chức danh PCT UBND huyện là 06 đồng chí. Đến nay, tổng số cán bộ đủ điều kiện quy hoạch Phó Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2021-2026 còn 06 đồng chí trong quy hoạch.

(Đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch cán bộ)

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của địa phương. Qua đó, sẽ phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tô Xuân Thao –Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia việc bổ sung quy hoạch nhân sự, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện giai đoạn 2015 – 2020 (2016 – 2021) và 2020 – 2025 (2021 – 2026) nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của của tỉnh để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chất lượng.

Tại hội nghị, ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, 155 đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo.

Với tinh thần dân chủ, công khai, các đại biểu tham gia hội nghị đã sáng suốt bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện Vân Đồn giai đoạn 2015 - 2020 (2016-2021) và  giai đoạn 2020 – 2025 (2021 – 2026)./.

Thu Hằng (Đài TTTH Vân Đồn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 776
Đã truy cập: 2759311