Nâng cao chỉ số đánh giá mức độ chính quyền điện tử huyện Vân Đồn năm 2019

08/07/2019 10:06

Để nâng cao kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử huyện, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính , chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, chỉ số quản trị và hành chính công của huyện trong năm 2019. UBND huyện vừa ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá mức độ Chính quyền điện tử huyện năm 2019.

(Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương hoạt động có hiệu quả)

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu: tăng điểm 3 nhóm tiêu chí với tổng số 35 điểm đối với các nhóm tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (150 tiêu chí/150 điểm), nhóm tiêu chí thứ nhất “Điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử” phấn đấu tăng 04 điểm thuộc các tiêu chí 40, 41, 46, 50; nhóm tiêu chí thứ hai “Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử đạt được” phấn đấu tăng 22 điểm thuộc các tiêu chí 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40 (thuộc nhóm đánh giá mức độ hiện diện); tiêu chí số 2, 9, 10, 12, 13 (thuộc nhóm đánh giá mức độ tương tác); tiêu chí số 6, 9, 14 (thuộc nhóm đánh giá mức độ giao dịch) và Nhóm tiêu chí do UBND tỉnh quy định: phấn đấu tăng 9 điểm thuộc tiêu chí 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

 Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện đã đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Đối với nhóm tiêu chí thứ nhất “Điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử” do Bộ Thông tin truyền thông quy định: Các tiêu chí về cơ sở hạ tầng thông tin, tập trung giải pháp đầu tư mạng Internet đảm bảo 100% điểm bưu điện văn hóa xã có kết nối internet; tuyên truyền để người dân biết và khai thác các tiện ích của hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh đặc biệt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, từ đó người dân có nhu cầu sử dụng máy tính và internet, góp phần tăng tỷ lệ hộ gia đình có máy và thuê bao internet và phát huy hiệu quả Chính quyền điện tử; Các tiêu chí về nhân lực CNTT: phân công bố trí cán bộ có trình độ, hiểu biết về CNTT thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT tại UBND xã thị trấn, cử cán bộ chuyên trách về CNTT cấp huyện, cấp xã đi đào tạo tập huấn về CNTT tại các lớp đào tạo của UBND tỉnh. Các tiêu chí về môi trường chính sách: đề xuất ban hành văn bản quy định chính sách đặc thù cho cán bộ chuyên trách CNTT; ban hành văn bản quy định về tổ chức ứng dụng các hệ thống thông tin và đảm bảo an toàn an ninh thông tin nội bộ, quy định về gửi, nhận văn bản điện tử ứng dụng chữ ký số trong nội bộ UBND huyện.

 Đối với nhóm tiêu chí thứ hai “đánh giá kết quả Chính quyền điện tử đạt được” (do Bộ TTTT quy định). Các tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện: cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định trên cổng TTĐTTP huyện, triển khai cổng TTĐTTP cấp xã; ban hành quyết định cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019, trong đó có danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã. Các tiêu chí đánh giá mức độ tương tác: nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; xây dựng quy định về trao đổi văn bản điện tử của UBND huyện, đánh giá tình hình sử dụng chứng thư số, thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản trong hoạt động chuyên môn của CBCCVC. Các tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch và các tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi: thực hiện triển khai có hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh, rà soát đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin đối với các thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả việc trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường tổ chức các cuộc họp trực tuyến cấp huyện, cấp xã…

Đối với các tiêu chí do UBND tỉnh quy định: Tăng cường sử dụng các phần mềm của hệ thống Chính quyền điện tử trong công việc, đặc biệt các chức năng  hồ sơ công việc, văn bản nội bộ, phiếu trình.

 Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của tỉnh, chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; tăng cường các biện pháp an toàn thông tin cho hệ thống mạng LAN của đơn vị, trang bị phần mềm diệt vi rút cho tất cả các máy tính sử dụng; phối hợp cung cấp thông tin liên quan để tổng hợp đánh giá xếp hàng Chính quyền điện tử của huyện đảm bảo đầy đủ, kịp thời chính xác khi có yêu cầu.

Thu Hằng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1508
Đã truy cập: 5100245