Huyện Vân Đồn Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai Kết luận số 51 ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

22/08/2019 12:56

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, đầy đủ trong toàn Đảng bộ các nội dung trong Kế hoạch số 495 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về triển khai thực hiện Kết luận số 51 ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn đã triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Kết luận.

 

(Đổi mới căn bản, toàn diện GD & ĐT, trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông)

Trên tinh thần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, giáo viên các nhà trường và toàn thể nhân dân, trước hết là người đứng đầu về tính tất yêu phải đổi mới, căn bản toàn diện trong giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) cũng như vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Huyện Vân Đồn sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung của Kết luận số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 495 của Tỉnh ủy gắn với quan điểm, mục tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD & ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế” và 6 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 26 ngày 5/3/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương. Từ đó, tạo sự tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD & ĐT, trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Nội dung tuyên truyền, quán triệt các Kết luận và kế hoạch của Trung ương và của tỉnh sẽ gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước, của tỉnh và địa phương liên quan  đến GD & ĐT. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền để  các cấp, ngành xác định rõ đổi mới căn bản, toàn diện GD & ĐT là nhiệm vụ quan trọng cần quyết liệt, kiên trì triển khai thực hiện trong cả hệ thống chính trị của huyện. Huyện cũng sẽ tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và các phương tiện thông tin đại chúng về đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông; kịp thời phản ánh, phê phán những tiêu cực trong GD & ĐT.

Trên cơ sở các nội dung đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức quán triệt, hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo phù hợp, thiết thực, đa dạng, hiệu quả đến từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong các Nhà trường và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc những chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh và huyện về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện trong GĐ & ĐT bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lồng ghéo thông qua các hội nghị, các cuộc họp chuyên môn, sinh hoạt Đảng, họp tổ dân, khu phố….tuyên truyền qua sách, báo, tài liệu, tờ rơi, triển lãm, các phương tiện thông tin đại chúng…Cùng với đó, phát huy vài trò của đội  ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức, cơ quan truyền thông, báo chí, mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện GD & ĐT.

Ngân Hà - Trung tâm TT&VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 293
Đã truy cập: 2318476