Đảng bộ huyện Vân Đồn tích cực thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

28/08/2019 21:34

Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử quý giá, kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức, văn hóa và tâm hồn cao đẹp của Người trong những lời dặn dò cuối cùng cho toàn dân, toàn Đảng và bạn bè quốc tế. Trong rất nhiều việc tiếp tục làm, trong Di Chúc của Người để lại, Người dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng và củng cố Đảng. Người viết: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, công việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra….Theo ý tôi, việc cần làm phải trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ  nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Đảng bộ huyện đã xác định, chỉnh đốn Đảng phải làm theo đúng quan điểm của Người  coi đó là việc làm thường xuyên, liên tục:

Một là, tăng cường đoàn kết thống nhất. Bác đã từng dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đây được coi là nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vì đoàn kết tạo nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước giàu mạnh. Đoàn kết trong Đảng là bảo đảm đầu tiên và thường xuyên cho sức mạnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước giàu mạnh. Cán bộ, đảng viên của Đảng phải ra sức góp phần củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách và những nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. Đoàn kết thể hiện sự nhất trí trong nhận thức và hành động, giữa cấp trên và cấp dưới; giữa lời  nói và việc làm. Có đoàn kết trong Đảng mới đoàn kết được toàn dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đoàn kết phải trên cơ sở thống  nhất và chính trị, tư tưởng và tổ chức, về chủ trương, đường lối, chính sách, lập trường tư tưởng, kiên định trong mọi tình huống, không hoang mang, dao động, xa rời lý tưởng của Đảng, xa rời đội ngũ, xa rời nhân dân. Bài học về đoàn kết cực kỳ sâu sắc mà trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích rõ tác dụng của nó: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu trang tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Hai là, nghiêm cẩn tự phê bình và phê bình. Người chỉ dẫn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. Đây cũng được coi là biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sự đoàn kết nhất trí. Nếu đoàn kết thống nhất trong Đảng là vấn đề quan trọng hàng đầu thì cách tốt nhất đề phát triển sự đoàn kết thống  nhất ấy phải là thực hành dân chủ rộng rãi, thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên . Cần thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân, trong việc xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách.

 Trong sinh hoạt Đảng phải đảm bảo thực sự dân chủ, công khai, cởi mở, bình đẳng, dân chủ giữa cấp trên và cấp dưới, thực hiện dân chủ trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa…., kết hợp hài hòa giữa dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần khắc phục tệ quan lieu, gia trưởng, mệnh lệnh, cửa quyền, độc đoán coi thường ý kiến của người khác, dân chủ hình thức; đồng thời phải ngăn chặn tình trạng lợi dụng dân chủ để gây rối, vô tổ chức, vô kỷ luật, tự do vô chính phủ. Tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng là yếu tố quyết định giữ gìn uy tín Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Tự phê bình và phê bình phải thật sự đề cao dân chủ trong Đảng. Tuy nhiên, cũng phải nghiêm khắc với tình trạng lợi dụng phê bình để đả kích, bôi nhọ, mạt sát đồng chí mình, gây mất đoàn kết nội bộ.

 Ba là, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong Di chúc, Người viết: “Đảng ta là Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đạo đức cách mạng, theo quan điểm của Hồ Chí Minh là đạo đức mới, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, của loài người.

 Đảng ta là Đảng cầm quyền, nên phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải có lập trường tư tưởng kiên định, phải mẫu mực về đạo đức và lối sống, phải có tầm cao trí tuệ để lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Trong 05 năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành nhiều thời gian bàn, thảo luận, thống nhất các nội tập trung Cuộc vận động Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng thời tiến hành thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

Đảng bộ huyện chỉ đạo thận trọng, chặt chẽ, quyết liệt và rất cụ thể đối với tất cả các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học.  Trong đó, tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân có những vấn đề cần làm rõ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đối với các đảng bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với các khâu của công tác cán bộ ở tất cả các chi, đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết và trong công tác cán bộ giúp các tập thể, cá nhân được kiểm tra thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả 27 biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên. 

Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cần, kiệm, liêm, chính trong Đảng và trong xã hội, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chứctổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 01 năm thực hiện Quy định 04-QĐ/TU, đã  khen thưởng 15 tập thể và 18 cá nhân; đề nghị tỉnh khen thưởng 03 tập thể, 02 cá nhân.

Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó vẫn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng đã được xác định và thường xuyên  bổ sung những nội dung mới cho phù hợp.

Vân Anh- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 148
Đã truy cập: 1798177