Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

06/11/2019 15:44

Thực hiện Kết luận số 51- KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện

Tiết học lắp ghép mô hình Rô bốt, đồ vật cản tại Trường Tiểu học Hạ Long I

Với mục đích là tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ- TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nội dung nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 51 phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuẩn bị đội ngũ đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Long thực hành lắp ghép mô hình Rô bốt

Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý và từng cơ sở giáo dục phải nhận thức sâu sắc và thực hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận cao. Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển.

Tiết học ngoại khóa: Giao lưu, kể chuyện về nhân chứng lịch sử Việt Nam tại Trường THCS Thị trấn Cái Rồng

Với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả và đồng bộ giữa các ban ngành các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.iCủng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở. Xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch cũng đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn và UB MTTQ, các đoàn thể để tổ chức thực hiện.

Mai Duyên - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 978
Đã truy cập: 1740884