NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC: BIỂU HIỆN SINH ĐỘNG CỦA LÒNG DÂN, GẮN BÓ TÌNH LÀNG, NGHĨA XÓM

07/11/2019 21:58

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức nền nếp. Việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với các hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà Đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong dịp diễn ra Ngày hội đã động viên nhân dân phát huy truyền thống quê hương, dòng họ, là biểu hiện sinh động của lòng dân, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 1994), với chủ trương: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, đưa công tác Mặt trận về với từng gia đình, từng người dân. Hội nghị lần thứ hai Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IV) tháng 2/1995 đã quyết định mở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” với 5 nội dung: Đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng số hộ giàu và khá giả; đoàn kết thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống; đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đoàn kết chăm lo xây dựng đời sống văn hoá, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Thực hiện cưới, tang, lễ hội theo nếp sống mới; đoàn kết chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường, thực hiện dân số kế hoạch hoá gia đình. Sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bổ sung nội dung thứ 6: Đoàn kết chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Hướng dẫn số 337/MTTW, ngày 6/10/1997 hướng dẫn Mặt trận các địa phương về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Mục đích của "Ngày hội đoàn kết toàn dân" là ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo kết quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, chủ trương tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư ra đời là một ý tưởng mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đổi mới trong sinh hoạt và công tác tuyên truyền vận động của Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Từ chủ trương trên, việc kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18/11 hàng năm không chỉ là sinh hoạt nhỏ lẻ, chỉ với một số cán bộ hoặc tập hợp những người tích cực hoạt động xã hội, mà còn là “Ngày hội” của toàn dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, có phần lễ, phần hội, có các hoạt động trước, trong và sau Ngày hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu dân cư.

Sau Đại hội V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 1999), việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư ngày càng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương quan tâm hơn. Ở vùng nông thôn, vùng miền núi, Ngày hội càng mang nhiều bản sắc văn hóa và tập trung đông đảo nhân dân tham gia.

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả đạt được, một mặt đã thể hiện rõ ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của Ngày hội; mặt khác, qua thực tiễn cho thấy chủ trương đề ra và chỉ đạo thực hiện Ngày hội là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Ngày hội đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và ngày càng thể hiện sức sống bền vững trong đông đảo quần chúng nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, khơi dậy phong trào thi đua ái quốc, góp phần tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân lao động, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Truyền thống đoàn kết đã được dân tộc ta đúc kết trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết, muôn người như một, đồng sức đồng lòng, dân tộc ta đã giành được những chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những thành tựu bước đầu trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong giai đoạn cách mạng mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặt ra yêu cầu phải tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có tác dụng khơi dậy mọi nguồn lực từ mỗi con người, gia đình, mỗi cộng đồng khu dân cư phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết từ cơ sở để tạo nên sức mạnh chung của cả cộng đồng dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ để đưa đất nước ta phát triển vươn lên, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

Gắn liền với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là tiền đề quy tụ, thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng, tất cả hướng về cơ sở, khu dân cư, đến mỗi gia đình, mỗi người dân, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Hiển NguyễnTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1668
Đã truy cập: 1808248