KHO BẠC NHÀ NƯỚC

26/05/2020 19:25

A. GIỚI THIỆU CHUNG

 1. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: Kho bạc Nhà nước Vân Đồn

Địa chỉ         : Thôn 14 – Xã Hạ Long – Huyện Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại    : 02033.874.711

Fax               : 02033.874.432

Email            : kbnn.vd@quangninh.gov.vn 

 

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KBNN HUYỆN
( Theo QĐ số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN)

Vị trí và chức năng

Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

 1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:
 3. a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật.
 4. b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 5. c) Thực hiện lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác được giao quản lý theo quy định.
 6. d) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
 7. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
 8. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:
 9. a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.
 10. b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:
 12. a) Tiếp nhận, kiểm tra thông tin tài chính do các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp theo quy định của pháp luật.
 13. b) Lập và gửi Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính đồng cấp để biết theo quy định của pháp luật.
 14. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh với các đơn vị liên quan tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

 1. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các đơn vị, tổ chức có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.
 3. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.
 5. Thực hiện công tác pháp chế, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.
 6. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
 7. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.
 8. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.

Quyền hạn

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có quyền:

 1. Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 2. Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Cơ cấu tổ chức

Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có Giám đốc và Phó Giám đốc.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước pháp luật về: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Biên chế và kinh phí hoạt động

 1. Kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước cấp huyện được cấp từ nguồn kinh phí của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và các khoản thu khác theo quy định.
 2. Biên chế của Kho bạc Nhà nước cấp huyện do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định trong tổng biên chế được giao.  

Quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp huyện với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã

 1. Được Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.
 2. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước có liên quan theo quy định với Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện thông tin báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

Quan hệ giữa Kho bạc Nhà nước cấp huyện với cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn

 1. Kho bạc Nhà nước cấp huyện có trách nhiệm phối hợp công tác với các cơ quan tài chính trên địa bàn trong việc triển khai nhiệm vụ theo quy định.
 2. Kho bạc Nhà nước cấp huyện được yêu cầu các cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định phục vụ cho hoạt động Kho bạc Nhà nước.
 3. Kho bạc Nhà nước cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước có liên quan theo quy định cho cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn.

Danh sách file đính kèm (cho thêm file đính kèm là QĐ 4526)

 

 • TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

BAN LÃNH ĐẠO

Ông: VŨ ĐÌNH TUYÊN

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0333.874.432 – Di động: 0982266286

Email: tuyenvd@vst.gov.vn

Phụ trách: Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc KBNN Quảng Ninh và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của KBNN Vân Đồn, trực tiếp phụ trách kiểm soát chi NSNN.

 

Ông: BÙI NGỌC NGHIÊM

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0943160364

Email: nghiembn@vst.gov.vn

Phụ trách công tác kiểm soát chi, kế toán, kho quỹ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công; Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của Giám đốc đơn vị.

 

 

 

BỘ PHẬN GIAO DỊCH – HÀNH CHÍNH

 

Ông: PHẠM TRỌNG TUỆ

Chức vụ: Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0333.874.711 – Di động: 0912734695

Email: tuept@vst.gov.vn

Phụ trách: Giúp Lãnh đạo giám sát tài chính tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo và Kế toán trưởng KBNN Quảng Ninh. Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận giao dịch. Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các giao dịch viên và các nhiệm vụ khác được giao theo quy trình nghiệp vụ quy định.

 

Bà: KIỀU HỒNG THÚY

Chức vụ: Ủy quyền Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711 – Di động: 0978968396

Email: thuykh@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; Thực hiện ủy quyền Kế toán trưởng, Báo cáo vốn CTMT, công tác Hành chính, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

Bà: HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711- Di động: 0984266016

Email: huonghtt03@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; quản lý ISO, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: NGÔ BÍCH THẢO

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0333.874.711- Di động: 0915354788

Email: thaonb01@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: BÙI THÚY HÀ

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711- Di động: 0974085746

Email: habt12@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định, báo cáo vốn ĐTXDCB, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

  

Bà: SẦM HUYỀN TRANG

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0333.874.711- Di động: 0977020787

Email: trangsh@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; công tác quản trị mạng, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

Bà: VŨ THỊ CẨM VÂN

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0333.874.711- Di động: 0902248588

Email: vanvtc@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; Tổng hợp BCTC, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

Bà: HÀ THỊ THẢO

Chức vụ: Giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0333.874.711- Di động: 0976823638

Email: thaoht08@vst.gov.vn

Phụ trách: Kiểm soát chi các đơn vị giao dịch, đối chiếu, xác nhận số dư TK dự toán, TK tiền gửi theo quy định; kế toán thu NSNN, kế toán chi tiêu nội bộ, báo cáo thu phạt ATGT, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

 

 

Bà: LÊ CẨM ĐỨC

Chức vụ: Thủ kho – Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Điện thoại: 0333.874.711 - Di động: 0976288919

Email: duclc@vst.gov.vn

Phụ trách: Thực hiện nghiệp vụ quản lý kho quỹ; thu – chi tiền mặt tại quầy giao dịch; xuất, nhập ấn chỉ có giá, tài sản quí. Thực hiện làm báo cáo thuộc nghiệp vụ kho quỹ; Công tác văn thư – lưu trữ

 

Ông: VŨ QUANG HỢP

Chức vụ: Lái xe – Bảo vệ

Điện thoại di động: 0979820972

 

Ông: NGÔ VĂN THANH

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại di động: 0982976209 

 

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chi tiết Theo file đính kèm

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ

TRANG

1

Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN

09

2

Thủ tục nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

 

22

3

Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN

02

4

Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

05

5

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp

28

6

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

15

7

Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN qua KBNN

16

8

Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN

 

6

9

Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào NSNN

 

6

10

Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN

10

11

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN

12

 

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 163
Đã truy cập: 4452988