Huyện Vân Đồn Phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

08/07/2021 18:28

Cách đây hơn 10 năm, Vân Đồn đã bắt tay vào triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân. Nghị quyết số 03 ngày 28/10/2010 của BCH Đảng bộ huyện “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020” đã được ban hành và triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự chung sức của người dân toàn huyện, có thể thấy Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương và vai trò chủ thể của nhân dân. Nhờ đó, đến thời điểm này, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Vân Đồn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Hệ thống hạ tầng nông thôn từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại; sản xuất hàng hóa nông nghiệp được coi trọng, phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng; văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo từ 12,82% năm 2010 đã giảm xuống còn 0,98%; thu nhập bình quân từ 15,75 triệu đ/người năm 2010 đã tăng lên 111,5triệu đ/người vào năm 2020. Toàn huyện đã có 10/11 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Nông dân xã Vạn Yên thu hoạch và đóng gói cam

Trên cơ sở xác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, có tính kế thừa với sự tham gia của người dân là chủ yếu, người dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng các kết quả của chương trình. Ngày 30/6/2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện định hướng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM  với các mục tiêu nâng cao, kiểu mẫu, phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Tăng cường quản lý, xây dựng và bảo vệ môi trường nông thôn. Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng lao động nông thôn. Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, sinh thái, an toàn, để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh. Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần xây dựng Vân Đồn sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Tuyến đường hoa tại xã Bình Dân

Huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chính quyền các cấp; tăng cường cải cách hành chính, tập trung khai thác nguồn lực, thế mạnh cho đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. Phấn đấu xây dựng khu vực nông thôn đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới tiên tiến tạo tiền đề xây dựng Vân Đồn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Cá đục khô Quan Lạn - sản phẩm OCOP của huyện Vân Đồn

Mục tiêu cụ thể mà huyện Vân Đồn phấn đấu đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025 đó là: Phấn đấu đến năm 2025, 100% trục đường xã, liên xã, trục đường thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, nhựa hóa đạt chuẩn theo quy định, có hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh tại các tuyến trung tâm; hệ thống thủy lợi đáp ứng trên 90% nhu cầu tưới, tiêu của các khu vực sản xuất nông nghiệp; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới thường xuyên, an toàn; 10/11 xã có chợ được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn phấn đấu đạt trên 8.000 USD/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn dưới 0,3%. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm qua đào tạo đạt trên 85%; 100% trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3. Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn đạt 100%. Duy trì tỷ lệ thôn, xã được công nhận đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” đạt 100%. Quyết tâm đến năm 2023, có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025 có ít nhất 70% xã đạt nông thôn mới nâng cao;có ít nhất  45% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Vân Đồn phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng đó, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Phát động các phong trào thi đua như: “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy vai trò chủ thể và tính tích cực của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó, cần triển khai công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Tập trung phát triển, nâng cao thu nhập của người dân theo hướng bền vững; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu trong sản xuất, chế biến; thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào ứng dụng nông nghiệp thông minh; xây dựng, quảng bá nhãn hiệu nông sản của huyện để nâng cao sức cạnh tranh  trên thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực và sức đóng góp của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, lồng ghép các chương trình mục tiêu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với địa bàn nông thôn. Xây dựng và triển khai tốt các hương ước về bảo vệ môi trường tại các thôn, bản, khu dân cư. Quan tâm bảo vệ môi trường ở nông thôn và ở các xã đảo. Chú trọng triển khai chính sách chuyển đổi cơ cấu lao động, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát triển giáo dục, văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

 Người dân Vân Đồn tích cực tham gia vệ sinh môi trường

Với phương châm xây dựng NTM là một quá trình "có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc", để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí mà Vân Đồn đã nỗ lực đạt được trong suốt 10 năm qua, thì việc đưa Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa 24 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2021 - 2025) đi vào cuộc sống chính là nhiệm vụ quan trọng đang cần được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai, từ đó nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân cùng với sự quan tâm của toàn xã hội trong xây dựng NTM.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 332
Đã truy cập: 2657894