Vân Đồn chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn

23/08/2023 15:56

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện nên đã mang lại hiệu quả tích cực so với yêu cầu đề ra. Nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức và nhân dân được nâng lên. Dư luận xã hội, tâm tư, hành động của đại bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân đều đồng tình và hưởng ứng thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng góp phần tạo ra hiệu quả tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023

Những năm qua tình hình tham nhũng, lãng phí trong huyện về quy mô, mức độ không lớn nhưng vẫn diễn ra ở một số lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, tài chính, chính sách xã hội... UBND huyện đã quan tâm và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Nhìn chung công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay huyện Vân Đồn đang thực hiện nhiều dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng, do đó huyện dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn, khó phát hiện, khó nhận biết.

Do đó, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác phòng chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành và địa phương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với phương châm nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tích cực triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt kết quả tích cực. Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã thống nhất quản lý theo dõi tài sản bằng phần mềm quản lý tài sản, cập nhật toàn bộ tài sản nhà, đất, tài sản khác trên 500 triệu vào phần mềm quản lý tài sản của Bộ Tài chính tạo được sự thống nhất chung trong toàn huyện. Thực hiện chế độ công khai tài sản theo Luật quản lý sử dụng tài sản công và hướng dẫn tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Thực hiện mua sắm thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định của tỉnh. Việc điều chuyển tài sản giữa các đơn vị, phòng ban được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao hơn, đưa từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước.  UBND huyện đã rà soát, sắp xếp cơ sở nhà đất trong đó tập trung rà soát cơ sở nhà đất còn dôi dư trên địa bàn huyện.

 

Tổ công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Vân Đồn

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở tại 12 xã, thị trấn tiếp tục triển khai  đi vào nề nếp, có chiều sâu. Những nội dung công khai để dân biết, dân bàn, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ ở các xã, thị trấn, góp phần củng cố chính quyền cơ sở từng bước vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, nhất là các chính sách an  sinh xã hội, tạo được sự phấn khởi trong nhân dân.

Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và nhà văn hóa thôn, khu đã niêm yết công khai các văn bản, các hướng dẫn; quy hoạch các công trình, dự án và các thủ tục hành chính khác để dân biết, thực hiện; bố trí cán bộ, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định, hòm thư góp ý đã được đặt đúng nơi người dân dễ tiếp cận nhất. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của huyện các nội dung theo quy định.

Công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn cũng đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, có 27 cơ quan đơn vị hành chính ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để có căn cứ chi trả thu nhập cho cán bộ công chức. Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện đã tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách theo chế độ tài chính hiện hành và theo qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 100% đơn vị sự nghiệp công lập có ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Ban hành quy tắc văn hoá cơ sở chung của huyện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo công khai, dân chủ, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền

6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện không phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng nào. UBND huyện Vân Đồn đã thực hiện xong kết luận thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính và ngân sách thời gian trước đó. Các kết luận, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4736
Đã truy cập: 4665122