Vân Đồn xây dựng Đề án đề nghị công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III

14/09/2023 14:36

Ngày 7/9/2023, UBND huyện Vân Đồn đã ban hành Quyết định số 2726/QĐ – UBND về việc “Phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III”. Đây là một trong những nội dung, nhiệm vụ để từng bước hiện thực hóa Quyết định số 942/QĐ – UBND, ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030” và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bến cảng cao cấp Ao Tiên

Theo Quyết định số 942/QĐ - UBND của UBND tỉnh, giai đoạn từ nay đến năm 2025, thị trấn Cái Rồng của Vân Đồn sẽ được đầu tư xây dựng hạ tầng, mở rộng thị trấn hiện hữu, hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị; lập đề án đề nghị công nhận đô thị Vân Đồn đạt đô thị loại III. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vân Đồn nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã nêu rõ mục tiêu nâng cấp đô thị Vân Đồn trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ (năm 2020), UBND huyện đã báo cáo Huyện ủy về kết quả rà soát các tiêu chí để xây dựng lộ trình lập đề án nâng cấp đô thị loại III. Qua rà soát các tiêu chí của đô thị loại III thì trong 63 tiêu chí, đến nay Vân Đồn đã có 23 tiêu chí đạt điểm tối đa, 14 tiêu chí chưa đạt, 5 tiêu chí đạt, 20 tiêu chí xấp xỉ đạt. Đối chiếu với tiêu chí đạt đô thị loại III  theo Nghị quyết 1210 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì Vân Đồn còn thiếu tối thiểu 3,61 điểm và thiếu 14 tiêu chí chưa đạt. Trên cơ sở kết quả rà soát, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng các nội dung công việc cần thực hiện, dự kiến bố trí nguồn lực, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị để thực hiện các tiêu chí chưa đạt và các tiêu chí xấp xỉ đạt.  

Đến nay, qua gần 3 năm triển khai thực hiện, Vân Đồn đã có 24 tiêu chí đạt điểm tối đa, 19 tiêu chí đạt điểm trung bình, 6 tiêu chí đạt điểm tối thiểu, 11 tiêu chí đạt điểm tối thiểu nhờ áp dụng đặc thù đô thị Hải Đảo, 3 tiêu chí chưa đạt. Đối chiếu với tiêu chí đạt đô thị loại III theo Nghị quyết 1210, Nghị quyết 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì Vân Đồn hiện đạt 84,59 điểm (Quy định tối thiểu phải đạt 75 điểm).

Phát triển đô thị ở Vân Đồn nhanh và bền vững

Quyết định số 2726 của UBND huyện Vân Đồn về việc “Phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III” đã chỉ rõ: Đô thị Vân Đồn đạt tiêu chí loại III sẽ bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới diện tích toàn huyện khoảng 2.171,33km2. Trong đó, diện tích đất tự nhiên là 581,83km2; với 12 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn Cái Rồng và 11 xã (Đông Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng). Dân số toàn huyện là 49.046 người. Khu vực nội thị dự kiến (đã được công nhận đô thị loại IV theo Quyết định số 973/QĐ-BXD ngày 21.8.2015 của Bộ Xây dựng) gồm: Thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long, với diện tích 51,33km2; dân số thường trú 32.278 người. Khu vực ngoại thị: Gồm 9 xã (Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Vạn Yên, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi và Bình Dân), với diện tích 532,6km2; dân số thường trú 16.768 người.

Khu đô thị Phương Đông về đêm

Theo kế hoạch đặt ra, sau khi UBND huyện Vân Đồn ban hành quyết định số 2726, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đề án nâng cấp đô thị, qua đó sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận huyện Vân Đồn là đô thị loại III trong năm 2024.

Quyết định số 942/QĐ - UBND của UBND tỉnh “về phê chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030” cũng chỉ rõ: Sau khi được công nhận đạt đô thị loại III, trong giai đoạn 2026 – 2030, Đô thị Vân Đồn sẽ lập đề án thành lập thành phố Vân Đồn, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn tiêu chí phân loại đô thị, lập đề án công nhận đô thị loại II. Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

Như vậy việc nâng loại đô thị Vân Đồn lên đô thị loại III trong năm 2024 sẽ là tiền đề để huyện Vân Đồn tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư vào hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1211 và Nghị quyết số 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, huyện Vân Đồn sẽ xây dựng đề án thành lập thành phố Vân Đồn trực thuộc tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2026-2030 (dự kiến hoàn thành vào năm 2029).

Để làm được điều này, Vân Đồn còn cần có một lộ trình cụ thể, phấn đấu dài hơi, cần sự đầu tư lớn của nhà nước và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn huyện, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, trên cơ sở khai thác các tiềm năng; phát triển đô thị bền vững tương xứng với vai trò vị thế chức năng của đô thị Vân Đồn trong giai đoạn hội nhập phát triển.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 576
Đã truy cập: 4659115