UBND huyện đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chỉ số cải cách hành chính PAR-INDEX 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

19/10/2023 21:23

Chiều 19/10, đồng chí Đào Văn Vũ – PCT TT UBND huyện đã chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương để nghe tiến độ triển khai thực hiện chỉ số cải cách hành chính PAR-INDEX của huyện 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Đào Văn Vũ – PCT TT UBND huyện chủ trì cuộc họp

9 tháng năm 2023, kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của huyện đạt 50,242/61 điểm, ước đến hết năm 2023 đạt 52,934 điểm, mất 8,066 điểm. Cụ thể chỉ số PAR-INDEX: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt điểm tối đa 12,5/12,5 điểm; Cải cách thể chế đạt 4/9 điểm, dự kiến cuối năm 2023 sẽ đạt 5/9 điểm; Cải cách thủ tục hành chính đạt được 10/11 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 3,5/7; Cải cách chế độ công vụ đạt 8,25/14,75 điểm; Cải cách tài chính công đạt 3/8,75, ước hết năm 2023 đạt 3,5/8,75 điểm; Xây dựng và phát triển chính quyền số đạt 7,242/11 điểm, ước đến hết năm 2023 đạt 8,434/11 điểm; Điểm thưởng 9 tháng năm 2023 và dự kiến đến hết năm 2023 đạt 2,25/4 điểm.

Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm là tiếp tục triển khai các giải pháp để duy trì, giữ vững, cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR-INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số DGI năm 2023 đã đề ra, cụ thể:

Đối với Chỉ số PAR-INDEX: Phấn đấu đạt loại Tốt (trên 88 điểm) và xếp hạng từ thứ 3 trở lên trong 13 huyện, thị xã, thành phố (tăng tối thiểu 2 bậc so với năm 2022).  Đối với Chỉ số SIPAS: Phấn đấu duy trì và giữ vững thứ 1 trong 13 huyện, thị xã, thành phố và tỷ lệ hài lòng của Chỉ số dự kiến đạt trên 98%. Đối với Chỉ số DGI: Phấn đấu điểm Điều tra xã hội học đạt trên 76 điểm; xếp hạng từ thứ 4 trở lên trong 13 huyện, thị xã, thành phố (tăng tối thiểu 2 bậc so với năm 2022).

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Các tiêu chí, chỉ tiêu bị mất điểm như: Một số lãnh đạo cấp xã và công chức xã bị kỷ luật hoặc chưa đạt chuẩn về trình độ theo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2030; Tiêu chí bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp từ cấp xã trở lên ở một số địa phương còn thấp; điểm điều tra xã hội học, điều tra chéo giữa các sở, ngành với các địa phương; Thực hiện thu ngân sách trên bàn đạt thấp, nhất là nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất; chưa cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin về công chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; một số thông tin chưa được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã làm rõ các nguyên nhân và đề xuất giải pháp để cải thiện tình trạng bị mất điểm ở các tiêu chí, chỉ tiêu do cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham mưu thực hiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch số 2223/KH-UBND ngày 17/7/2023 của UBND huyện, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung trong Chỉ số PAR INDEX, SIPAS và DGI.  Tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ các chỉ số của đơn vị mình.

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ động tham mưu cho UBND huyện trong tháng 10/2023 phải tập huấn xong bộ chỉ tiêu chấm điểm của tỉnh. Hướng dẫn các địa phương chủ động đánh số nhà. Giao đồng chí Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa rà soát tổng thể Cổng thông tin điện tử thành phần và chỉ rõ từ nay đến hết 30/10, từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị nào chưa cập nhật xong nội dung của cơ quan, đơn vị mình để có giải pháp chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Đào Văn Vũ – PCT TT UBND huyện kết luận cuộc họp

Đồng chí Giám đốc Trung tâm hành chính công kiểm soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đảm bảo thời gian quy định, đảm bảo không để tình trạng hồ sơ bị quá hạn. Các địa phương phải bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ để tiếp nhận hồ sơ, chấm dứt việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục, sau đó trả lại cho công dân vì chưa đủ thủ tục hồ sơ theo quy định.

Phòng Nội vụ sớm sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn đảm bảo theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán tỉnh giao. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp từ cấp xã trở lên để đạt được điểm theo tiêu chí quy định.

UBND các xã, thị trấn cần chủ động rà soát trình độ cán bộ trước khi thực hiện quy trình bầu vào các chức danh cán bộ cấp xã, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Đối với các xã Thắng Lợi, Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định.

Đề nghị UB MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp kiểm tra, giám sát, góp ý, phản biện, tuyên truyền vận động thực hiện cải cách hành chính; thực hiện kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các hoạt động của chính quyền địa phương; chung tay thực hiện cải cách hành chính. Chủ động tuyên truyền các chỉ số PAR-INDEX, DGI, SIPAS năm 2023 và những năm tiếp theo.

Mai Duyên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1889
Đã truy cập: 4914588